Klubben bildas

Originalprotokoll från 1953 27 oktober och framåt

Genom Robert Gunnarsson har vi fått tag i originalhandlingar, där vi finner klubbens bildande samt de första styrelsemöten och årsmöten. Du kommer finna de pionjärer som startade klubben och hur våra skjutbanor “kom till”.

På den tiden var stadgarna något annorlunda ” Klubben, som är opolitisk, har till uppgift att till gang för fosterlandets försvar verka för höjande skjut-skickligheten med pistol, i första hand med armens model” och hur man kunde anskaffa vapen till klubben skiljer sig från dagens situation..

Styrelsen och årsmötena var fokuserade på etablering av klubben, skjutbanor, inskaffande av vapen och skjutmål. Årsavgiften sattes till 10 kronor men debatterades flitigt på årsmötena. Ett klubbmärke skapats (ej den som finns ovan) har du tillgång till ett så vill vi ta del av det.

Antal medlemmar i klubben 1954 var 36 st varav 22 var aktiva skyttar. Tre år senare var antalet aktiva skyttar 35.

Tillströmningen av nya skyttar kom mestadels från Fjärås vilket fick till följd att Huvudskjutbanan förlades till Fjärås och övriga banor skulle tjänstgöra som övningsbanor, beslut på årsmöte 1957.

Rubriken “Klubben bildas”, fundera på årtalet, när bildas den egentligen. I Wiskes logga står det 1954 som på våra medaljer. Vidare får man fundera på om det inte ska vara Frillesås istället för Fjärås och till sist ska Viske stavas med V eller W, läs och gör din bedömning. Jag har valt att skriva ner “bildandet” av klubben som text på denna sida, du finner även originaldokumentet nedan. Resterande dokument finner du som länkar nedan på denna sida.


Protokoll fört vid sammanträde på
Cafe Rosenhill i Frillesås den 27 oktober
1953 vid bildandet av en pistolklubb.

Närvarande voro polisman Stig Cederbergh, Fjärrås, polisman Eric .H Johansson, Åsa station, bilmekaniker Charles Johansson, Frillesås, hönseri-ägaren Evert Björnerhag, Stråvalla, polisman Rune Härdeman, Veddige, samt undertecknad.

§1

De närvarande beslutade att en pistolklubb skulle bildas och att denna skulle ha sitt säte i Frillesås.

§2

En interimistisk styrelse utsågs. Ordförande: Stig Cederbergh, v ordf Evert Björnerhag samt sekreterare undertecknad.

§3

Sekreteraren fick i uppdrag att snarast tillskriva Svenska Pistolskytteförbundet om förslag till stadgar samt inhämta erforderliga uppgifter för en klubbs bildande.

§4

Ett förslag om pistolbanans placering framställdes, vilket godkändes av de närvarande, nämligen i Stråvalla på Gamla gevärsskyttebanan.

§5

Att underhandla med markägaren, lantbrukaren Johan Johansson,Östergården Stråvalla, valdes Evert Björnerhag samt undertecknad.

Som ovan:
Henning Pettersson
Polisman Värö och Sekreterare


Klicka på texten nedan och du får upp dokumentet.


Lån av Vapen av Kungl. Hallands regemente – licens