Integritetspolicy

Information om hur Kungsbacka-Wiske SPSK behandlar personuppgifter.

Kungsbacka-Wiske SPSK värnar om den enskilde medlemmens personliga integritet och eftersträvar en hög nivå på vårt dataskydd. Vår personuppgiftshantering sker i enlighet med gällande lagstiftning och enbart kopplat till Kungsbacka-Wiske SPSK medlemsregister och i förekommande fall verksamhet och uppdrag.

Detta dokument beskriver hur vi samlar in och använder din personliga information och även dina rättigheter och hur du kan få information om dig.

Det är viktigt att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter och har du några frågor är du välkommen att höra av dig till styrelsen.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysiskt levande person. Det vanligaste uppgifterna är personnummer, namn, adress, och telefonnummer. Men även bilder och ljudupptagningar som behandlas i datorer kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika elektroniska identiteter som IP-nummer är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en handling, oberoende av om den utförs automatiskt eller ej. Exempel kan vara registrering, organisering, lagring bearbetning och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Kungsbacka-Wiske SPSK styrelse är personuppgiftsansvarig för organisationens behandling av personuppgifter. 

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Medlemmar lämnar själva sina uppgifter till oss i samband med t.ex. medlemsansökan, tävlingsanmälan mm.

Utöver dessa uppgifter kan vi samla adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt uppgifter om medlemmarna.

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Vi är mycket restriktiva med att dela information med andra organisationer. Men för att kunna bedriva vår verksamhet måste vi i vissa sammanhang informera andra verksamheter. I dessa fall upprättar vi instruktioner i s.k. personuppgiftbiträde avtal.

Vi kan ha personupgiftsbiträden som direkt eller indirekt hjälper oss med:

  1. Marknadsföring (print och distributionav tidningar), sociala medier.
  2. IT-tjänster
  3. Betallösningar

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Vi delar dina uppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Det innebär att det är inte vi som styr över hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Exempel är 

  1. Statliga myndigheter (polisen eller andra myndigheter)
  2. Företag som ombesörjer allmänna transporter
  3. Företag som erbjuder betallösningar

När dina personuppgifter delas med företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företags integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi eftersträvar alltid att dina personuppgifter ska behandlas i våra egna It system och att de finns inom EU/EES. Vi har dina uppgifter i Svenska pistolskytteförbundets medlemsregister MAP för hantering av bla pistolskyttekortet men även utskick av tidningar från förbundet. 

Vilka personuppgifter samlar vi in om våra medlemmar samt till vilket ändamål.

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt för respektive ändamål.

Vi har personuppgifter för följande ändamål:

ÄndamålLaglig grund
MedlemsansökanAvtal (i samband med betalning av medlemsavgift)
MedlemshanteringAvtal (i samband med betalning av medlemsavgift)
TävlingsresultatAllmänt intresse
Föreningsintyg,
Skytteintyg
Rättslig förpliktelse
EkonomiBokföringslag
FaktureringBokföringslag
FunktionärSamtycke genom ett förtroendeuppdrag.
Bilder och
andra register
Intresseavvägning

Personuppgifter som samlas in krävs för att vi ska kunna hantera medlemskap. Utan personuppgifterna kan vi inte hantera medlemskap och vi blir tvungna att neka till medlemskap hos Kungsbacka-Wiske Sportskytteklubb. 

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparanta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas ut i pappersformat).

Om vi får en förfrågan om att få tillgång till dina uppgifter, kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för angivna ändamål har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.

•Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändningen väger tyngre än vårt berättigade intresse.

• Personuppgifterna har hanterats på ett olagligt sätt.

• Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Tänk på̊ att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa uppgifter personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna redovisa uppgifter till exempelvis Polisen eller andra myndigheter. Göra statistikkörningar mm. 

Skulle vi inte kunna tillmötesgå̊ en begäran om radering kommer vi blockera personuppgifterna så att det inte används till andra syften än det som hindrar den begärda raderingen. 

Intresseavvägning.

I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. 

Direktmarknadsföring Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder ( t.ex via post, e-post och sms). 

Hur hanterar vi personnummer ? 

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet eller nödvändigt för säker identifikation. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt 

Vad är cookies och hur kan du styra användningen av dessa? 

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet.
Du kan ändra inställningarna för användning av cookies. Gå till inställningarna på din webbläsare eller enhet och lär dig hur du justerar cookies. Exempel på ändringar kan vara blockering av alla cookies och radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Du kan läsa mer om cookies på post- och telestyrelsens webbsida:www.pts.se 

Hur skyddas dina personuppgifter? 

Endast de som har rätt att behandla dina uppgifter har behörighet att se dina personuppgifter. Vi har tekniska lösningar och IT-system som sköter tillgången till personuppgifter och för att skydda mot olovlig behandling (som tillgång, förlust och förstörelse). 

Dataskyddsombud

Kungsbacka-Wiske pistolskytteklubb har inte utsett något Dataskyddsombud då klubbens verksamhet inte faller inom kraven att utse Dataskyddsombud.    

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet? 

Datainspektionen är den myndighet som är tillsatt att övervaka att lagstiftningen följs. Anser man att ett företag eller organisation inte följer de regler som finns eller hanterar uppgifterna på ett felaktigt sätt kan man lämna ett klagomål till Datainspektionen. 

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd? 

Du kan nå̊ oss via epost: Kontakt@kungsbackawiske.se

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras. Den senaste versionen kommer alltid finnas på vår webbplats