Klubben bildas 1953

Originalprotokoll från 1953 27 oktober och framåt

Genom Robert Gunnarsson har vi fått tag i originalhandlingar, där vi finner klubbens bildande samt de första styrelsemöten och årsmöten. Du kommer finna de pionjärer som startade klubben och hur våra skjutbanor “kom till”.

Klubben bildas den 27 oktober 1953 i Frillesås av sex personer som träffas på Cafe Rosenhill. Klubben blir antagen hos Svenska Pistolskytteförbundet 1954. Jag har valt att skriva ner “bildandet” av klubben som text på denna sida, du finner även originaldokumenten som länkar nedan på denna sida.

Våra första stadgar som antas av klubben 9 november 1953, var något annorlunda än dagens. ” Klubben, som är opolitisk, har till uppgift att till gang för fosterlandets försvar verka för höjande skjut-skickligheten med pistol, i första hand med armens model” och hur man kunde anskaffa vapen till klubben skiljer sig från dagens situation.

Styrelsen och årsmötena var fokuserade på etablering av klubben, skjutbanor, inskaffande av vapen och skjutmål. Årsavgiften sattes till 10 kronor men debatterades flitigt på årsmötena. Ett klubbmärke skapats, har du tillgång till ett så vill vi ta del av det.

Antal medlemmar i klubben 1954 var 36 st varav 22 var aktiva skyttar. Tre år senare var antalet aktiva skyttar 35.

Tillströmningen av nya skyttar kom mestadels från Fjärås vilket fick till följd att Huvudskjutbanan förlades till Fjärås och övriga banor skulle tjänstgöra som övningsbanor, beslut på årsmöte 1957.


Protokoll fört vid sammanträde på
Cafe Rosenhill i Frillesås den 27 oktober
1953 vid bildandet av en pistolklubb.

Närvarande voro polisman Stig Cederbergh, Fjärrås, polisman Eric .H Johansson, Åsa station, bilmekaniker Charles Johansson, Frillesås, hönseri-ägaren Evert Björnerhag, Stråvalla, polisman Rune Härdeman, Veddige, samt undertecknad.

§1

De närvarande beslutade att en pistolklubb skulle bildas och att denna skulle ha sitt säte i Frillesås.

§2

En interimistisk styrelse utsågs. Ordförande: Stig Cederbergh, v ordf Evert Björnerhag samt sekreterare undertecknad.

§3

Sekreteraren fick i uppdrag att snarast tillskriva Svenska Pistolskytteförbundet om förslag till stadgar samt inhämta erforderliga uppgifter för en klubbs bildande.

§4

Ett förslag om pistolbanans placering framställdes, vilket godkändes av de närvarande, nämligen i Stråvalla på Gamla gevärsskyttebanan.

§5

Att underhandla med markägaren, lantbrukaren Johan Johansson,Östergården Stråvalla, valdes Evert Björnerhag samt undertecknad.

Som ovan:
Henning Pettersson
Polisman Värö och Sekreterare


Klicka på texten nedan och du får upp dokumentet.


Lån av Vapen av Kungl. Hallands regemente – licens